عکس زیر یک روز پیش از آغاز عملیات رمضان، در ۲۲ تیر ماه ۱۳۶۱ و در ایستگاه حسینیه پشت خط مقدم برداشته شده است.

 آزاده محمود خدری در گفتگویی  گفت: این عکس در ظهر روز سه شنبه ٢٢ تیرماه ۶١ مصادف با ٢١ ماه مبارک در چادرهای محل استقرارمان واقع در ایستگاه حسینیه پشت خط مقدم است که ما درحال استراحت بودیم؛ ناگهان به ما دستور آماده باش و حرکت بسوی خط را صادر کردند.

ما هم از فرصت استفاده کردیم و قبل از سوار شدن بر خودروهای زرهی جهت اعزام به خط مقدم، این عکس دست جمعی را با همرزمان خود که همگی از استان خوزستان بودند را گرفتیم.

نفراتی که در عکس زیر مشاهده می کنید، همگی فردای آن روز به جز دو نفر به اسارت نیروهای بعثی درآمدند.

نفرات ایستاده از رأست:
آزاده علیرضا رحیمی
ناشناس
آزاده محمود خدری
آزاده حیدر جعفری
ناشناس

نشسته از راست:
آزاده اسماعیل بهمئی
آزاده اصغر صالحی
آزاده احمد درخشان
آزاده محمد عباسی
آزاده مرحوم ابراهیم محمدیان